OPISINA TI ELEKSIYON

Estado iti Hawaii

DWAYNE D. YOSHINA

Hepe opisyal ti eleksyon

 

 

KASURATAN ITI MAPASAMAK

ORAS TI PANAGRUAR PARA MAKABOTOS ITI ALDAW TI PANAGBOTOS

 

“Amin nga empleyado ket adda ti calintegan na nga pumanaw nga mapan agbotos iti aldaw ti panagbobotos” batay ti nakaikabil sa diay Hawaii Revised Statutes §11‑95:

 

            “(a) Sinuman nga botante ket adda calintegan na nga aglangan ti inyaman nga pagtrabahuwan na bayat ti paset ti haan nga nasursurrok ngem duwa nga oras (haan nga mairaman ti inyaman nga panggaldaw ken innana nga oras) nagbaetan ti oras ti pananglukat ken panagsarra  ti pagbotosan no ti empleyado ket haan nga agtartarabaho para kadaydi agpatpatrabaho.  Ngem, no pay ti casta, sinuman nga empleyado nga haan nga nagtungpal nga nagbotos kalpasan ti panagala iti oras nga panagrwar para kadaydiay nga rason, ti agpatrabaho, kalpasan ti panangala iti pampanecnec ti pudno, ket mabalin nga mangaramid ti nasayaat nga pannakakissay iti sweldo ti empleyado diay paset kabayatan ti pannakkaawn daydiay nga trabahador diay trabaho na. Panangipakita ti empleyado ti resibo nga nagbotos diay agpatrabaho ket makapakita ti prweba nga nagbotos ti empleyado.

(b) Sinuman nga tao, negosyo wenno corporation, nga haan nga mangted ti pribilehiyo ti maysa nga empleyado nga naibaga didtoy nga seksyon wenno pagmweltaen na ti empleyado wenno kissayan na iti sweldo na gapu ta ti panangaramid na kadaytoy nga kalintegan na, wenno sino man nga mismo nga nangsalungasing/ violates daytoy nga seksyon ket mamwelta ti haan nga nakurkurrang ngem $50 ngem haan nga nasurrsurrok ngem $300.

(c) Inyaman nga garaw nga maaramid tapno maipilit wenno makolekta ti mwelta nga naibaga kadaytoy nga seksyon ket maysa nga aksyon nga sibil.

 

No agtartarabaho ka into no aldaw ti panagbobotos, adda kalintegam nga makaala ti agginga iti dua nga oras nga awan iti trabahom tapno makapan ka makabotos.  Haan nga mabalin nga maikkan ti inyaman nga mwelta ti botante, panangisukat ti schedule ti normal nga oras, wenno pannakakissay ti sweldo gapu ti kadaydiay nga kaawan.

 

Kaspangarigan, daytoy linteg ket haan nga maipacat kadagidiay empleyado nga ti panagtrabaho da ket mairaman ti paset nga duwa nga agsaruno nga oras nu ti pagbotosan ket nakalukat nu ti empleyado ket haan nga agtartarabaho iti pagtrabahuan da.*  Ti oras ti pagbotosan ket manipud alas 7:00 ti bigat agginga iti 6:00 ti malem.

 

Ti agpatpatrabaho ket mabalin nga mangaramid iti nasayaat nga pannakakissay iti sweldo ti maysa nga empleyado nga mangala ti oras nga panagrwar tapno makabotos ngem haan nga napan bayat ti oras nga naited.  Idulin yo ti ballot stub yo para prweba ti panagbotos yo.

 

MARKA:         Tapno bummassit ti epekto ti pagtrabahuan yo, mairekomenda nga mapan kayo agbotos sakbay nga mapan kayo agtrabaho wenno maysa nga oras sakbay ti kalpasan ti panagtrabaho.

 

* Duwa nga oras haan nga mainayon iti panggaldaw wenno pannaginnana.   

 

Daytoy nga kasuratan ket naaramid para iti impormasyon laeng ken haan nga mabalin nga mausar para iti Kalintegan iti eleksyon ti Hawaii ken ti kasapulan.  Amin nga kasapulan wenno kasuratan ket mabalin nga agbaliw depende ti panagsukat diay legislasyon. Ikonsulta yo iti Hawaii Revised Statutes ken sabali pay nga paggapuan iti impormasyon para iti mas detalyado ken mas agpayso nga kasapulan.

 

 

Office of Elections

802 Lehua Avenue

Pearl City, Hawaii 96782

Telepono: 808-453-VOTE (8683)

Kadagiti Isla iti Ruar ti Oahu (Toll Free): 1-800-442-VOTE (8683)

TTY: 808-453-6150

Kadagiti Isla iti Ruar ti Oahu (Toll Free): 1-800-345-5915

Internet: www.hawaii.gov/elections

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Office of Elections - FSVS515C

01/02